Wij helpen onderwijsinstellingen om leerlingen autodidactische vaardigheden en goede leergewoonten aan te leren, zoals

Onze expertises in het onderwijs

Geit-Motivatie copy

Onderzoek wijst uit dat Nederlandse leerlingen relatief ongemotiveerd zijn. Aangezien demotivatie sterk samenhangt met slechte schoolprestaties is het belangrijk om te kijken hoe je de intrinsieke motivatie van jongeren kunt verhogen. Een belangrijke stap is om aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van jongeren. Wij leggen uit hoe je die aansluiting kunt vinden. Verder kennen de meeste docenten de zelfdeterminatietheorie wel. Maar in hoeverre voldoen de lestechnieken die jij als docent inzet hier nu daadwerkelijk aan? Samen met docenten gaan we op systematische wijze onderzoeken aan welke knoppen we moeten draaien om de motivatie van leerlingen te vergroten.

Geit-Plannen

Leerlingen vinden het moeilijk om zelfstandig een plan op te stellen en hieraan vast te houden. Dit resulteert in bingeleren: het stampen van informatie, één dag voor een toets. Bingeleren is problematisch, omdat informatie niet in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Wij geven praktische tips om van bingeleren naar gefaseerd leren (leren in kleine stapjes) te gaan.   

Geit-reflecteren

Steeds meer scholen en docenten vinden het belangrijk om leerlingen ‘eigenaar’ te maken van hun leerproces. Door in te zetten op zelfstandige leervaardigheden zouden leerlingen beter klaar worden gestoomd voor een samenleving die snel veranderend en in toenemende mate onzeker en technologisch wordt. Het lukt scholen alleen nog onvoldoende om leerlingen eigenaarschap bij te brengen. Neem bijvoorbeeld de uitgaven aan huiswerkbegeleiding, die zijn de afgelopen 20 jaar met 400% gestegen. Wij leren docenten om met technieken uit de gewoontevormingswetenschap leerlingen eigenaarschap bij te brengen. Lees in deze blog meer over over hoe wij dat doen.

Geit-reflecteren

Leerlingen reflecteren onvoldoende op hun eigen gedrag, waardoor problemen met plannen en concentreren (ondanks beloftes) aanhouden. Scholen doen hun best om leerlingen te helpen met het aanleren van reflectievaardigheden, maar het gebeurt nog te sporadisch en vrijblijvend. Wij leggen uit hoe je leerlingen op een regelmatige basis zelfstandig kunt leren reflecteren. We hebben hier ook een eigen tool voor ontwikkeld (zie Zelfi).

Directe instructie

Over directe instructie bestaan veel misverstanden. Het betekent NIET dat docenten voor de klas staan en de leerlingen hun mond moeten houden. Directe instructie houdt in dat je weg naar zelfstandig leren geleidelijk afbouwt. Het legt aanvankelijk de nadruk op expliciete instructie en veel voorbeelden om het werkgeheugen niet over te belasten. Directe instructie is een van de meest effectieve didactiekvormen en hoort in de gereedschapskist van iedere docent.

 

 

Online lesgeven

Door de coronacrises waren docenten van de ene op de andere dag genoodzaakt om online les te geven. Wij gaan in op de wetenschap achter online lesgeven. Didactiek is nog steeds het belangrijkst. Daarna is het noodzaak om de verbinding aan te gaan en jongeren te activeren om met de lesstof aan de slag te gaan.

Activeren

De meest gebruikte leerstrategieën door leerlingen en studenten zijn lezen, herlezen, markeren en samenvatten. Helaas zijn dat niet de meest effectieve leerstrategieën. Bij effectieve leerstrategieën gaan jongeren ACTIEF met lesstof aan de slag. Alleen vinden docenten het vaak lastig om jongeren te activeren. Wij gaan in op online en offline activerende werkvormen die jongeren motiveren en zorgen voor het beklijven van de lesstof.

Thuis leren corona neuro habits

Door de coronacrises werd er nog meer zelfstandigheid van leerlingen verwacht. Plots moest al het leren thuis plaatsvinden. Aan de hand van de vijf zelfregulatie ingrediënten van thuis leren (aandacht & concentratie, organiseren & prioriteren, studietechnieken, motivatie & uitstelgedrag en reflecteren) laten wij zien hoe docenten (en ouders) jongeren die thuis leren het best kunnen ondersteunen.

Geit-School

Leerlingen vinden het nog moeilijk om effectief te leren. Ze lezen lange teksten herhaaldelijk, maken geen goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken bij het markeren en vatten ineffectief teksten samen. Wij kregen zelf pas op de universiteit uitgelegd hoe je effectief en wetenschappelijk onderbouwd kunt leren. We hebben een gereedschapskist aan effectieve leertools die we graag delen.

Geit-Plannen

Onderzoeken laten zien dat leerlingen gemiddeld 85 keer per dag op hun telefoon kijken en dat leerlingen tot wel 15 punten lager scoren op een IQ test wanneer hun telefoon binnen handbereik ligt. 70% van de leerlingen geeft zelfs aan dat ze hun smartphonegebruik niet onder controle hebben. Dat komt omdat apps vol zitten met neuropsychologische trucjes om de gebruiker verslaafd te maken aan de app. Wij laten zie hoe die trucjes werken en hoe je diezelfde trucjes kunt inzetten om leerlingen tegen afleidende apps te wapenen.

Geit-organiseren & prioriteren

We leven in een technologische maatschappij waarin er steeds meer informatie op ons wordt gevuurd. Het niet goed kunnen verzamelen, prioriteren, plannen en verwerken van die informatie leidt tot stress. Ook bij veel volwassenen nog. Het is daarom belangrijk om deze vaardigheden al vroeg bij leerlingen te trainen. 

Geit-concenteren

Studiestof moet uiteindelijk langdurig in het brein worden opgeslagen en niet een week na de laatste toets alweer verdwijnen. Wij leggen uit hoe het geheugen werkt, wat wetenschappelijk bewezen methoden zijn om informatie langdurig in het brein op te slaan en welke leertechnieken daar het best bij aansluiten.

Geit-Van-cijfers-naar-gedrag

Leerlingen leren vaak vooral voor een cijfer en in mindere mate voor het onder de knie krijgen van een vaardigheid. Cijfers zorgen zo voor oppervlakkig leren (kort leren voor de toets), stress en extrinsieke motivatie. Steeds meer scholen raken bewust van dit probleem en ‘formatief toetsen’ is een hot topic. Maar er zijn andere mogelijkheden, zoals inzetten op het meten van het leerproces in plaats van het meten van de resultaten van het leerproces.

Geit-puberbrein

Executieve functies, of ‘uitvoerende regelfuncties’ is een term die we steeds vaker horen in de context van het onderwijs. Wetenschappelijk gezien wordt er een breed scala aan cognitieve functies mee bedoelt die je nodig hebt om te kunnen functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld het werkgeheugen, emotieregulatie, inhibitie, cognitieve flexibiliteit en controle. Over executieve functies bestaan veel misvattingen. Het is niet mogelijk om in het algemeen de executieve functies te verbeteren. Wel kan er effectief getraind worden op deelgebieden die worden gereguleerd door de executieve functies, zoals plannen, reflecteren of het reguleren van emoties. Wij zorgen ervoor dat docenten en mentoren de vaardigheid aanleren om dit over te brengen aan leerlingen.

Geit-Leefstijlinterventie

In de kern zijn scholen bezig met het veranderen en stimuleren van gedrag van leerlingen. Het verbeteren van gedrag is onze specialiteit. Wij hebben een gereedschapskist met wetenschappelijk onderbouwde gedragsveranderingstheorieën en laten zien uit hoe je die in kunt zetten in het klaslokaal. Ook hebben we een eigen 7-STAPPEN-model ontwikkeld om gewoontes te vormen en te doorbreken.

Geit-aandacht-concentratie-1

Leerlingen hebben moeite met concentreren, omdat ze gevoeliger zijn voor onmiddellijke beloningen (zoals smartphones) dan voor toekomstige beloningen (zoals het kunnen spreken van een taal). Wij laten zien hoe aandacht en concentratie werken in het brein, hoe je aandacht en concentratie kunt stimuleren en wat je leerlingen kunt meegeven om zelfstandig te leren concentreren.

Geit-Stresspreventie-1

Burn-outs en stressgerelateerde klachten komen steeds vaker voor. Momenteel hebben 1.3 miljoen mensen er last van - zo’n 1 op de 7 werknemers (bron: CBS). De eerste 12-jarige is zelfs al met een burn-out al gediagnosticeerd. Wij laten docenten op begrijpelijke wijze de neuro- en biopsychologische wetenschap zien achter stress. Vervolgens bieden we docenten een kant en klaar pakket vol wetenschappelijk onderbouwde stresspreventie en stressverminderingstips waarmee ze direct met de leerlingen mee aan de slag kunnen.  

Geit-puberbrein

Het puberbrein is nog volop in ontwikkeling. Elke docent kent inmiddels breinplaatjes die laten zien dat de ‘prefrontale cortex’ nog volop in ontwikkeling is. Maar uit deze plaatjes worden vaak de verkeerde conclusies getrokken. Wij leggen uit wat je wél mag concluderen over het puberbrein en wat het puberbrein je kan vertellen over hoe je het onderwijs het best kunt richten.

Geit-organiseren & prioriteren

Uitstelgedrag (of procrastinatie) komt bij 90% van de leerlingen voor, 70% geeft zelf aan dat ze het problematisch vinden. Er zijn verschillende wetenschappelijke theorieën die verklaren waar uitstelgedrag vandaan komt en die duidelijke handvatten geven om het uitstelgedrag aan te pakken. Met persoonlijkheidsvragenlijsten kunnen we inventariseren met wat voor type uitstelgedrag we te maken hebben. Mentoren rijken we een kant en klaar wetenschappelijk onderbouwd pakket aan waarmee ze met leerlingen aan de slag kunnen gaan.

Geit-game

Docenten vragen zich vaak af hoe ze leerlingen moeten motiveren voor een onderwerp. De gameindustrie is daar al tientallen jaren mee bezig. Het is dus nuttig om bewezen effectieve motivatievormen daarvan te lenen. Gamification gaat om het gebruiken van de elementen uit spellen in het onderwijs. Deze technieken helpen om leerlingen te motiveren, maar het kan ook helpen om leerlingen inzicht te geven in het eigen leerproces. Wij leggen uit hoe je deze didactische aanpak kunt inzetten voor een effectief leerrendement.

Onze aanpakmogelijkheden

Verandertrajecten

Verandertrajecten hebben als doel om een verandering door te voeren bij een (gedeelte van een) organisatie. Dit zijn vaak langetermijnprojecten (bijv. ziekteverzuim door stress met 50% verminderen).

Workshops / Webinars / Lezingen

Tijdens workshops/webinars/lezingen gaat een van onze psychologen op een interactieve manier met een groep aan de slag om kennis en vaardigheden over te brengen.
Webinar aanbieding door corona periode

Studiedagen

Achter studiedagen zitten vaak onvoldoende een langetermijnvisie. Wij verzorgen bijna wekelijks studiedagen en weten hoe je deze dagen effectief kunt inzetten. Wij enthousiasmeren docenten en waarborgen dat kennis wordt geïmplementeerd.

Reflectie app

Samen met de Universiteit van Amsterdam hebben we een app ontwikkeld waarmee je leert reflecteren op je eigen gedrag. Dit is handig voor leerlingen/studenten, maar ook voor het zelf-monitoren van werknemers.

Tariefindicaties

Kennis omzetten in gedrag is onze specialiteit. Via verschillende gedragsveranderingstechnieken waarborgen wij dat kennis wordt omgezet in duurzame gedragsverbetering die wordt toegepast in de klas.

Verandertraject

Prijs Inhoud
389
Per dagdeel (4.5 uur)

1. Visieontwikkeling
2. Plan van aanpak
3. Urgentiesessie
4. Projectteam
5. Testen
6. Implementeren

Studiedag

Inhoud
Prijs op aanvraag
Inclusief:
- Behoefte inventarisatie docenten
- Lezing/inspiratiesessie
- Parallele workshops
- Tussentijdse evaluatie
- Terugkomdag voor borging kennis

Onze blogs

Wat onze klanten over ons zeggen

Zo kan het er uitzien als wij langskomen

Abel Bronckhorst​

Gedragspscyholoog / Account manager

Abel wil altijd alles begrijpen en kunnen verklaren. Hij is nieuwsgierig, openminded en pragmatisch. Met zijn passies voor gezondheid en het menselijke gedrag was hij helemaal op zijn plek bij de master Social, Health and Organisational Psychology. Hier heeft hij geleerd alle facetten van gedrag te ontleden en te beïnvloeden. In zijn persoonlijke leven past hij zijn geleerde kennis ook toe en experimenteert hij vrolijk met alle nieuwste gezondheid-trends: Van fitgirl-smoothies en hardlopen tot meditatie.

Gespecialiseerd in

Duurzaamheid

Groen gedrag

Arbeid & Organisatie

Abelzonderlogo

Drs. Loes Kreemers

Duurzaamheidspsycholoog

Loes is gespecialiseerd in groen gedrag. Ze is projectleider en onderzoeker bij het lectoraat psychologie voor een duurzame stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier doet ze onderzoek naar de gedragsverandering die van belang is voor de transitie naar een duurzame maatschappij. Loes studeerde sociale psychologie om te begrijpen waarom mensen bepaalde keuzes maken. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar gedragsverandering en zelf-compassie. Loes helpt beleidsmakers om duurzame keuzes aantrekkelijk te maken voor breder publiek en adviseert Neuro Habits bij casussen die gaan over groen gedrag.

Gespecialiseerd in

Duurzaamheid

Groen gedrag

Arbeid & Organisatie

neuro-habits-4

Dr. Inge Wolsink

Arbeid en organisatie psycholoog

Sociaal, slim, gepassioneerd en creatief. Inge is gepromoveerd als arbeid & organisatie psychologe en deed onderzoek naar proactief gedrag en creativiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar promotie-traject ondervond ze zelf de consequenties van hevige stress. Tijdens haar herstel specialiseerde ze zich in de wetenschap achter stress, en volgde een opleiding tot yoga docent in India. Nu helpt ze organisaties en particulieren om op een gezonde manier creativiteit en effectiviteit te bevorderen, en stress te signaleren en reduceren.

Gespecialiseerd in

Stress

Creativiteit

Mindfulness

animatie-website-inge_004

Jay Borger, Msc.

Biopsycholoog

Jay is afgestudeerd als psychobioloog en altijd gepassioneerd geweest over hoe je wetenschappelijke kennis kan gebruiken om mensen fitter en gezonder te maken. Tijdens zijn studiejaren kreeg hij snel door dat er veel informatie is die niet wordt toegepast in de praktijk. Bij Neuro Habits draagt hij zijn kennis over naar de praktijk. Jay is vriendelijk, zorgvuldig en gedreven en staat altijd open voor een gesprek.

Gespecialiseerd in

Gezond gedrag

Slaap

Stress

jay

Drs. Daniël H. D. Maij

Psychiater / adviseur

Daniël is de broer van David. Hij is geen medewerker van Neuro Habits, maar geeft advies vanuit zijn functie als psychiater bij de GGZ-instellingen Parnassia en Antes. Daniël is gespecialiseerd en opleider in de verslavingspsychiatrie en weet zodoende ook alles van gewoontevorming. Daniël’s advies wordt altijd ingewonnen bij verslavingsproblematiek of bij het gebruik van medicijnen. Dit is belangrijk, want psychologen hebben geen geneeskunde gestudeerd en psychiaters wel.

Gespecialiseerd in

Geneeskunde

Arts

Verslaving

Carlijn Kappers, Msc.

Gedragspsycholoog

Carlijn is afgestudeerd als gedragspsycholoog aan de Universteit van Amsterdam. Zij was van jongs af aan al gefascineerd door de interactie tussen mens en omgeving. Het is haar passie om vanuit een psychologisch oogpunt antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken.

Gespecialiseerd in

Duurzaamheid

Gezondheid

Arbeid & Organisatie

carlijn

Dr. Sanne de Wit

Klinisch psycholoog / adviseur

Dr. Sanne de Wit is geen medewerker van Neuro Habits, maar geeft onafhankelijk advies vanuit haar functie als universitair hoofddocent en gewoonteonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zelfi, de mobiele applicatie waarmee we onderwijsinstellingen helpen zodat leerlingen en studenten betere leren plannen, reflecteren en concentreren.

Gespecialiseerd in

Klinische psychologie

Gewoontevorming

Zelfi

sanne_gif

Dr. David L. R. Maij

Neuropsycholoog

Hij wilde altijd ‘uitvinder’ worden en Willie Wortel was zijn grote voorbeeld. Inmiddels is David psycholoog NIP, haalde hij masters in klinische gezondheidspsychologie en cognitieve neurowetenschappen, en promoveerde hij in de gedragswetenschappen. Zijn passies liggen bij gezondheidsgedrag en het onderwijs. David is kritisch, creatief en vriendelijk. Moeilijke dingen legt hij je makkelijk uit.

Gespecialiseerd in

Gewoontevorming

Onderwijs

Brein

david
Stel ons een vraag
Hi! 👋
Hoe kunnen wij helpen?